ŠTATÚT SÚŤAŽE

 BIG BUTCHER'S BURGER VÝZVA

 • Organizátor Súťaže (ďalej len "Organizátor")
  Obchodné meno: ŠMAK PLUS s.r.o.
  Sídlo: Národná 6, ŽILINA 010 01
  IČO: 36752479
  DIČ: 2022345864

  Spoločnosť zapísaná v OR OS Žilina,oddiel sro,vložka číslo 18751/L

  Bankové spojenie: ČSOB a.s. Žilina, číslo účtu: SK3775000000004020800409


 • Termín konania súťaže
  Súťaž sa uskutoční v období od 14.9.2020 do 31.12.2020. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.
 • Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
  Účastníkom súťaže môže byť akákoľvek osoba staršia ako 18 rokov. V prípade mladších osôb sa vyžaduje podpísanie vstupného formulára zákonným zástupcom.
 • Podmienky účasti v súťaži
 • Predmetom súťaže je jedenie produktu z produkcie organizátora na meraný čas. Súťažným produktom je BIG BURGER.Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže vyplnil pravdivo prihlasovací formulár zakúpil si BIG BURGER v cene 8 EUR a zaplatil v pokladni organizátora súťaže vstupný poplatok vo výške 5 EUR . Pri zaplatení tohoto poplatku obdrží bloček z registračnej pokladne. Pre samotné prevedenie súťažného výkonu je potrebné sa dohodnúť s obsluhou stánku na vhodnom čase pre zmeranie času výkonu. Organizátor si vyhradzuje právo na odmietnutie účastníka súťaže z technických alebo prevádzkových príčin a poskytnúť účastníkovi náhradný termín pre zapojenie sa do súťaže. Vstupný poplatok slúži na úhradu nákladov spojených s meraním výkonu súťažiaceho a administráciu údajov a spracovania výsledkov.

  Samotné súťaženie bude prebiehať v týchto krokoch:

  1. ŠTART - celý, nedotknutý burger je položený na stole ruky pri tele. Začínaš jesť až po odštartovaní obsluhou.
  2. STOP - na stole ani v rukách nemáš už nič z burgeru. Na dôkaz že si už dožul otvoríš prázdne ústa a zvoláš STOP.
  3. Obsluha ti oznámi tvoj čas. Svoje aktuálne umiestnenie ako aj aktuálny stav banku nájdeš na našej stránke. ODKAZ NA TABUĽKU
  4. Súťaže sa môžeš zúčastniť aj opakovane a svoj čas si tak zlepšovať.
 • Výhra
  Hodnota výherného "banku", ktorý venuje ako cenu do súťaže organizátor sa bude rovnať sume ktorá sa vyzbiera na vstupných poplatkoch. O výške tejto sumy budú účastníci priebežne informovaný na webovej stránke organizátora.
 • Výhrou v súťaži je:

  1.miesto 50% hodnoty banku +3 poukážky na burger.

  2.miesto 30% hodnoty banku +2 poukážky na burger.

  3.miesto 20% hodnoty banku +1 poukážka na burger.
 • Ak by výhra presiahla hodnotu oslobodenú od dane z príjmu t.j. 350 EUR bude daňovú povinnosť znášať výherca.

 • Určenie víťaza a oboznámenie o výhre
  Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže budú víťazi určení ako platní účastníci súťaže s tromi po sebe idúcimi najkratšími časmi dosiahnutým pri splnení všetkých podmienok tejto súťaže. Ak sa niektorý súťažiaci zúčastnil súťaže viacej krát, bude sa brať do úvahy iba jeden, najlepší čas.
 • Oznámenie o víťazovi
 • súťaže bude zverejnené na webovej stránke organizátora a na facebooku organizátora.Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade výhru neodovzdá a táto prepadá.

 • Spôsob odovzdania výhry
  Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra môže byť zaslaná aj poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora resp. finančná suma poukázaná bankovým prevodom.
 • Ochrana osobných údajov
  Pre zapojenie sa do súťaže je potrebné aby účastník vyplnil prihlasovací formulár s osobnými údajmi v tomto rozsahu: Meno a priezvisko, adresa (obec), prezývka (pod ktorou bude zverejnený jeho čas, prípadne výhra), telefonický alebo emailový kontakt, prehlásenie o dovŕšení 18-teho roku. Z týchto údajov sa zverejnia : prezývka, obec bydliska a k týmto údajom bude pripojený dosiahnutý čas a dátum . Účastník súťaže svojím prihlásením sa, dáva zároveň súhlas so zverejnením video záznamu a fotografií so svojou tvárou pre účely propagácie na webových stránkach, Facebooku a Instagrame organizátora a to bezodplatne.
 • Záverečné ustanovenia
  Každý súťažiaci sa do súťaže prihlásil dobrovoľne a bol oboznámený s podmienkami a štatútom súťaže. Súťaž je organizovaná ako zábavná a neslúži pre dosiahnutie zisku organizátora. Účasťou na Súťaži zároveň účastník potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook (Instagram) nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.
  Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.
 • V Žiline, dňa 10.09.2020