Nový, zábavnejší Burger challenge 2023  !!! od 1.12. do 31.01.2024

 BURGER CHALLENGE 2023

Zapojte sa do našej výzvy!!! Burger challenge 2023 bude trochu iný ako predchádzajúce ročníky. Tentokrát vyzývame nie jednotlivcov, ale trojčlenné skupiny.

Utvorte ľubovoľnú trojčlennú skupinu a pokúste sa v čo najkratšom čase zjesť naše súťažné menu. Menu obsahuje 2x Big butchers burger, 1x hot-dog s klobáskou a 1x XL hranolčeky. Vymyslite si čo najlepšiu stratégiu, rozdeľte si vo svojom tíme úlohy a pustite sa do jedenia. Naše pravidlá sú jednoduché: nezáleží na tom, kto koľko a čoho zje ani na tom, ako sa s jedlom podelíte. Váš čas sa počíta od odštartovania a zastaví sa vo chvíli, keď už na stole nie je žiadne jedlo, všetci majú prázdne ústa a na znamenie zdvihnú ruku.

Podmienky:

 • Vytvorte trojčlennú skupinu a prihláste sa do súťaže. Najlepšie cez našu FB stránku kde sme pre tento účel vytvorili podujatie. (zloženie skupiny je naozaj iba na vás. Môžu to byť traja chalani, tri dievčatá, páni, dámy, alebo akákoľvek kombinácia. Vítané sú aj rodinky, firemné skupinky a podobne. Všetko bez ohľadu na vek súťažiacich. Radi privítame aj dve navzájom súperiace skupinky.)
 • Zvoľte si pre svoju skupinu meno, pod ktorým budete súťažiť.
 • Dohodnite si s nami čas súťaženia, tak, aby sme sa vám mohli plnohodnotne venovať.
 • Zakúpte si súťažné menu, na ktoré dostávate ako súťažiaci zľavu 10%. Plná cena súťažného menu bez zľavy je 28,50 EUR

Pripravili sme pre vás zaujímavé ceny:

1. cena - peňažná výhra 100 EUR, 3 x poukážka na burger, náš merch

2. cena - peňažná výhra 50 EUR, 2 x poukážka na burger,náš merch

3. cena - poukážky na konzum v hodnote 25 EUR + náš merch


Trvanie súťaže:

súťaž trvá od 1.12. do 31.12.2023

Na našich socialnych sieťach nájdete odkaz na ktorom budeme zverejňovať priebežné poradie.

Vyhlásenie výsledkov súťaže 5.1.2024

ŠTATÚT SÚŤAŽE


 • Organizátor Súťaže (ďalej len "Organizátor")
  Obchodné meno: ŠMAK PLUS s.r.o.
  Sídlo: Národná 6, ŽILINA 010 01
  IČO: 36752479
  DIČ: 2022345864

  Spoločnosť zapísaná v OR OS Žilina,oddiel sro,vložka číslo 18751/L

  Bankové spojenie: ČSOB a.s. Žilina, číslo účtu: SK3775000000004020800409


 • Termín konania súťaže
  Súťaž sa uskutoční v období od 1.12.2023 do 31.12.2023. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.
 • Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
  Účastníkom súťaže môže byť akákoľvek osoba staršia ako 18 rokov. V prípade mladších osôb sa vyžaduje podpísanie vstupného formulára zákonným zástupcom.
 • Podmienky účasti v súťaži
 • Predmetom súťaže je jedenie produktu z produkcie organizátora na meraný čas. Súťažným produktom je BIG BURGER.Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže vyplnil pravdivo prihlasovací formulár zakúpil si  TRIPLE BURGER v cene 12 EUR a zaplatil v pokladni organizátora súťaže vstupný poplatok vo výške 5 EUR . Pri zaplatení tohoto poplatku obdrží bloček z registračnej pokladne. Pre samotné prevedenie súťažného výkonu je potrebné sa dohodnúť s obsluhou stánku na vhodnom čase pre zmeranie času výkonu. Organizátor si vyhradzuje právo na odmietnutie účastníka súťaže z technických alebo prevádzkových príčin a poskytnúť účastníkovi náhradný termín pre zapojenie sa do súťaže. Vstupný poplatok slúži na úhradu nákladov spojených s meraním výkonu súťažiaceho a administráciu údajov a spracovania výsledkov.

  Samotné súťaženie bude prebiehať v týchto krokoch:

  1. ŠTART - celý, nedotknutý burger je položený na stole ruky pri tele. Začínaš jesť až po odštartovaní obsluhou.
  2. STOP - na stole ani v rukách nemáš už nič z burgeru. Na dôkaz že si už dožul otvoríš prázdne ústa a zvoláš STOP.
  3. Obsluha ti oznámi tvoj čas. Svoje aktuálne umiestnenie ako aj aktuálny stav banku nájdeš na našej stránke. ODKAZ NA TABUĽKU
  4. Súťaže sa môžeš zúčastniť aj opakovane a svoj čas si tak zlepšovať.
 • Výhra
  Hodnota výherného "banku", ktorý venuje ako cenu do súťaže organizátor sa bude rovnať sume ktorá sa vyzbiera na vstupných poplatkoch. O výške tejto sumy budú účastníci priebežne informovaný na webovej stránke organizátora.
 • Výhrou v súťaži je:
 • 1.miesto 50% hodnoty banku +3 poukážky na burger.

  2.miesto 30% hodnoty banku +2 poukážky na burger.

  3.miesto 20% hodnoty banku +1 poukážka na burger.
 • Ak by výhra presiahla hodnotu oslobodenú od dane z príjmu t.j. 350 EUR bude daňovú povinnosť znášať výherca.

 • Určenie víťaza a oboznámenie o výhre
  Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže budú víťazi určení ako platní účastníci súťaže s tromi po sebe idúcimi najkratšími časmi dosiahnutým pri splnení všetkých podmienok tejto súťaže.
 • Oznámenie o víťazovi
 • súťaže bude zverejnené na webovej stránke organizátora a na facebooku organizátora.Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade výhru neodovzdá a táto prepadá.

 • Spôsob odovzdania výhry
  Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra môže byť zaslaná aj poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora resp. finančná suma poukázaná bankovým prevodom.
 • Ochrana osobných údajov
  Pre zapojenie sa do súťaže je potrebné aby účastník vyplnil prihlasovací formulár s osobnými údajmi v tomto rozsahu: Meno a priezvisko, adresa (obec), prezývka (pod ktorou bude zverejnený jeho čas, prípadne výhra), telefonický alebo emailový kontakt, prehlásenie o dovŕšení 18-teho roku. Z týchto údajov sa zverejnia : prezývka, obec bydliska a k týmto údajom bude pripojený dosiahnutý čas a dátum . Účastník súťaže svojím prihlásením sa, dáva zároveň súhlas so zverejnením video záznamu a fotografií so svojou tvárou pre účely propagácie na webových stránkach, Facebooku a Instagrame organizátora a to bezodplatne.
 • Záverečné ustanovenia
  Každý súťažiaci sa do súťaže prihlásil dobrovoľne a bol oboznámený s podmienkami a štatútom súťaže. Súťaž je organizovaná ako zábavná a neslúži pre dosiahnutie zisku organizátora. Účasťou na Súťaži zároveň účastník potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook (Instagram) nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.
  Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.
 • V Žiline, dňa 20.11.2023